Polak Meble to najlepszy wybór - Kupisz tu Łóżka, Sofy i Kanapy

Szanowni Klienci! Nowość w naszym sklepie Narożnik Sierra

Złóż zamówienie

Do darmowej dostawy brakuje Ci [[value]] [[currency]]

Osiągnięto darmową dostawę!

suma: 0,00 zł
Regulamin

Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym polakmeble.pl prowadzony
jest przez POLAK MEBLE sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie, ul. Bohaterów
Września 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS: 0000626471, NIP: 6192028516 , REGON: 364832856, zwaną w
dalszej części „Sprzedawcą”, bądź „Sklepem”.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem Działu X
Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców i Działu VIII,IX,
które skierowane są wyłącznie do Konsumentów. Postanowienia odnoszące się do
Konsumentów należy stosować także wprost do Quasi-Konsumentów. Postanowień
odnoszących się wyłącznie do Przedsiębiorców nie należy stosować do Quasi-
Konsumentów.
3. Definicje:
• DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
• FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający utworzenie Konta.
• FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w
szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
• KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę
Sprzedaży ze Sprzedawcą, będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą, bądź Quasi-
Konsumentem.
• KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.).
• KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o
złożonych Zamówieniach.
• PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
• REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
• SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem
internetowym polakmeble.pl

• UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
• USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
• USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące
także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z
Usługi Elektronicznej.
• ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia, drogą telefoniczną, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
• KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art.
22 1 Kodeksu Cywilnego,
• PRZEDSIĘBIORCA - podmiot zdefiniowany w art. 43 1 ustawy Kodeks Cywilny,
nabywający od Sprzedawcy Produkty w celach związanych bezpośrednio z
prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, z zastrzeżeniem
definicji Quasi-Konsumenta poniżej.
• QUASI-KONSUMENT - osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, o ile treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla
niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dział II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz
Formularz Zamówienia.
2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych
kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz
(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający
przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji
niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców
niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru
NIP.
3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z
momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie
Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych
kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) kliknięciu pola „Wyślij
zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego) oraz
(3) potwierdzeniu chęci złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link potwierdzający
przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Zamówienia

niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i
sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących
Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
5. Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony.
6. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega
zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:
• Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
• Dostęp do poczty elektronicznej.
• Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer
w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i
wyższej.
• Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.
8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób
zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.
10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Dział III WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach
internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Jeżeli nie wskazano inaczej, zamówione przez Klienta Produkty są wykonywane na
zlecenie Sprzedawcy przez ich producenta według cech wskazanych w indywidualnym
zamówieniu Klienta (rodzaj obicia, kolor, układ itp.). Ze względu na cechy charakterystyczne
Produktów możliwe są nieznaczne różnice w profilach i odcieniach w stosunku do wzornika
oraz nieznaczne różnice koloru między poszczególnymi bryłami tego samego typu.
Wybarwienia ze względów technologicznych mogą nieznacznie odbiegać od wzornika.
Wymiary mebli tapicerowanych podane są w centymetrach z tolerancją +/- 2 %
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie
zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i innych płatności, które są
wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili
potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie

niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w
odniesieniu do poszczególnych Produktów po potwierdzeniu Zamówienia przez
Sprzedawcę.
5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
• W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez
Klienta Zamówienia.
• Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w terminie 5 dni roboczych potwierdza jego
otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail na
podany przez niego adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
• Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie
Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt
poprzednim i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez dołączanie do przesyłek
dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży
jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Internetowego Sprzedawcy.
6. Zawarcie Umowy Sprzedaży przez telefon
• W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta
Zamówienia
• Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 5 dni roboczych potwierdza jego
otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia następuje pisemnie na adres podany przez Klienta w Zamówieniu lub
drogą mailową na adres poczty elektronicznej Klienta.
• Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie
Sklepu Internetowego lub jego przesłanie w wersji papierowej na adres Klienta,
przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży lub wiadomości e-mail o potwierdzeniu
Zamówienia i przyjęcia go do realizacji i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez
dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży.
Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
8. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do
wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
9. Złożenie Zamówień wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu i polityki prywatności
Sprzedawcy. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku
akceptacji Regulaminu i polityki prywatności Sprzedawcy.
10. Klient może dokonać zmian w złożonym zamówieniu lub je anulować w całości lub w
części do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.

11. w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stornie
Kupującego, w szczególności na skutek podania nieprawdziwych danych kontaktowych lub
nieprawidłowego wypełnienia formularza, zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni
roboczych
Dział IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
• Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
ING Bank Śląski 85 1050 1201 1000 0090 3101 5119
• Płatności w systemie ratalnym Santander Consumer Bank S.A.- płatność odbywa się
w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę
Santander Consumer Bank S.A. - z siedzibą i głównym adresem wykonywanej
działalności w Wrocławiu przy ul. Strzegomska 42c, wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem
KRS 0000040562, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:527-20-46-102, o
wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 520 000 000,00zł.
• Płatność on - line Przelewy24.pl
• Płatność z wykorzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard,
MasterCard Electronic, Maestro.
2. Szczegółowe informacje na temat procedury, warunków i wymaganych dokumentów
do udzielenia kredytu zawarte są na stronie www.santanderconsumer.pl/raty.
3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne
sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy
płatności” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.
4. Obsługę płatności elektronicznych (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej)
prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o.
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisana
do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306513, wysokość kapitału
zakładowego: 1 697  000
5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online z wykorzystaniem karty płatniczej
jest mElements S.A.
00-850 Warszawa, ul. Prosta 18, NIP: 5223047892, REGON: 363203696, wpisana do
KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000590484,
wysokość kapitału zakładowego: 14 500 000, w całości opłaconego.
Dział V KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

• Kurier.
• Odbiór osobisty pod adresem: ul. Bohaterów Września 25, 63-600 Kępno – w Dni
Robocze w godzinach od 09:00 do 16:00.
2. Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Koszty transportu ponosi Klient. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w
trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta
sposobu dostawy. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia Produktu do mieszkania.
4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
• w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem zwykłym, płatności
elektronicznej albo z wykorzystaniem karty płatniczej - od dnia zaksięgowania na
rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty obejmującej cenę Produktu i koszty dostawy
• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia
powiadomienia Sprzedawcy przez bank o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie
później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z
udzielonego Klientowi kredytu.
5. Czas realizacji zamówienia na Produkty znajdujące się w magazynie wynosi 21 dni
roboczych. W przypadku braku Produktu w magazynie, Sprzedawca niezwłocznie
poinformuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia, jednakże termin ten nie może być
dłuższy niż 30 dni roboczych. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów
wymaga więcej czasu niż 30 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie
oraz o planowanym terminie dostawy za pomocą poczty elektronicznej w terminie 30 dni od
zawarcia umowy.
6. Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas realizacji przez obsługę Sklepu i czas
dostarczenia Produktu do Klienta.
7. w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca
sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie
o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie ma ogranicza praw Konsumenta
do złożenia reklamacji. Protokół szkody jest pomocy w procedurze reklamacyjnej.
Dział VI WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
• Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa
o charakterze ciągłym (np. Konto).
• Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Bohaterów Września 25, 63-600
Kępno. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia

oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony
ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
• W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca
może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca
obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy
dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej
jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i
bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po
upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli
o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
• W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca
może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.
Dział VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta oraz Kodeksie
Cywilnym.
1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową
Sprzedaży. W stosunku do Klientów będących Konsumentami lub Quasi-
Konsumentami nie stosuje się przepisów Kodeksu Cywilnego do odpowiedzialności
Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży.
2. Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży zawartą z Konsumentem, jeżeli zgodne z
umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi,
o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia
Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży zawartą z
Konsumentem, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produkt tego rodzaju,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub
dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i
bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi -
również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego
rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę
charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę,
jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w
szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając
rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

ii) przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało
sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne
zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o
zawarciu Umowy Sprzedaży;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których
dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił
Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiadać opisowi
takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową
Sprzedaży zawartą z Konsumentem w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3
powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został
wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów
zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie
zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową
Sprzedaży zawartą z Konsumentem wynikający z niewłaściwego zamontowania
Produktu, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego
odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z
błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową
Sprzedaży zawartą z Konsumentem istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony
w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia,
określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w
ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową
Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia
Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej
lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem
braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Sprzedawca nie może powoływać
się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży
określonego w niniejszym ustępie, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego
naprawy lub wymiany.
8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub
Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli
doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych
kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z
Umową Sprzedaży.
9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie
okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową
Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne
niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia
Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której
Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową
Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając
specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub
wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i
materiałów, ponosi Sprzedawca.
11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie.
Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
12. Jeżeli Produkt nabyty przez Konsumenta został zamontowany przed ujawnieniem się
braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Produkt
oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie
tych czynności na swój koszt.
13. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który
następnie został wymieniony.
14. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową
Sprzedaży zgodnie z ust. 8 powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży
zgodnie z ust. 10 – 12 powyżej;
c) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że
Sprzedawca próbował doprowadzić Produktu do zgodności z Umową
Sprzedaży;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie
ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze
środków ochrony określonych w ust. 7 – 13 powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym
czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy
Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje
do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.
16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa
obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
17. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu
z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z
Umową Sprzedaży jest istotny.
18. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów
dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od
Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu
do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z
Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził
się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
19. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Produkt
Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego
odesłania.

20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
21. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres siedziby
Sprzedawcy: ul. Bohaterów Września 25, 63-600 Kępno lub w formie elektronicznej
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Klient może
skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego (wzór PDF).
22. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
lub niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży; (2) żądania sposobu doprowadzenia
Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i
nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.
23. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.
24. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta
lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie
dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez
Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby
Sprzedawcy wskazany w dziale I Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj
wady lub niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, rodzaj Produktu lub sposób
jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo
nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu
Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
25. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę
oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
• Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu
Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres:[email protected] oraz pisemnie na adres: ul. Bohaterów
Września 25, 63-600 Kępno
• Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę.
• Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni.
7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
• Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz
przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email [email protected].
Dział IX PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od
umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia rzeczy
w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe ( wzór PDF). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na
adres siedziby Sklepu: ul. Bohaterów Września 25, 63-600 Kępno lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] – wówczas
Sprzedawca potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy poprzez
wysłanie wiadomości e-mail.
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, wszystkie otrzymane od
Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru zostaną zwrócone Klientowi (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sklep oraz dodatkowych kosztów, które poniósł Klient w związku z płatnością on-line
lub w systemie ratalnym), niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż 14 dni od
dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu przez klienta prawa
odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba,
że wyraźnie Klienta zgodził się na inne rozwiązanie.

3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
4. Produkt należy odesłać wraz z dokumentem sprzedaży na adres siedziby Sklepu
(Dział I Postanowienia ogólne) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni
od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
5. Koszty bezpośredniego zwrotu towaru ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek
odsyłanych za pobraniem. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może
zostać w zwykły sposób odesłany pocztą lub jeśli nie można wcześniej obliczyć
kosztów zwrotu rzeczy, Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,
których wysokość maksymalnie szacowana jest na kwotę około 2000 zł.
6. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami
fizycznymi. Prawo do odstąpienia nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom
prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby
firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza
towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za
które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął
świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do
wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
n) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w
przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał
do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i
funkcjonowania Produktu, z zastrzeżeniem postanowienia działu VII ust. 13
Regulaminu.
Dział X POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.
2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma
prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu
płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Klient nie będący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do wykonania
swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i
odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym
jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i
kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta
nie będącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie
w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie
będący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w
sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem zostaje wyłączona.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest
ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie
roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu
Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku
do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe
szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności
z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
jednocześnie Konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym
Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.
Dział XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem
polskim i w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; ustawy o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.; ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn,
takich jak zmiana przepisów lub wykładni prawa, zmiana warunków technicznych czy
funkcjonalności Sklepu Internetowego, konieczność dostosowania do wydanych
decyzji, orzeczeń, nakazów czy zaleceń właściwych organów. O zmianie Sprzedawca
poinformuje na 7 dni przed jej wejściem w życie, na swojej stronie internetowej
wskazując m.in. zestawienie zmian treści Regulaminu, a także w drodze wiadomości
e-mail przesłanej do Klientów (wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym),
posiadających założone konto użytkownika w Sklepie Internetowym, zawierającej
zestawienie zmian treści Regulaminu oraz zmieniony tekst Regulaminu lub link do
tego tekstu. W razie, gdy Klient nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, powinien
zawiadomić o tym Sprzedawcę, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem łączących
Strony umów o świadczenie usług elektronicznych oraz będzie skutkowało brakiem

możliwości dalszego składania Zamówień. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w
terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

do góry
{nocache:437e16e173dcc0e0f5adaffe0b197260#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl